مگر من چند نفرم که این همه «تو»،

هر شب،

هجوم می آوری بر سرم؟!