خدایا
بحق ام البنین حاجات همه حاجتمندان رو برآورده کن