وقتی به خدا توکل کردی
از سر راه خدا برو کنار... ♥️