کسی که کتاب می‌خواند
هزاران زندگی را قبل از
مرگش زندگی می‌کند.
کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند
فقط یک بار زندگی می‌کند.