برایِ هر زنی مردی در جهان است ؛

که برای موهایش شعر ببافد
و
برای هر مردی زنی در جهان هست که لباسِ خستگی هایش را با عشق از تنش بیرون کند...
به وقتش هم خودش میاید.
دل نبندید به این آدم های گذرا؛
همیشگی تان" همین حوالی است...