بانمک بودن با بی‌شعور بودن
فرق داره ...
رُک بودن با بی‌ادبی فرق داره،
اجتماعی بودن با پررویی و
چَتر بودن فرق داره،

زرنگ بودن با "سر دیگران کلاه گذاشتن" فرق داره ....
و مشکلات ما دقیقا
از آنجایی شروع شد که
این تفاوت‌ها را درک نکردیم!