به کسانی که لا به لای مشغله شان
وقتی برایت پیدا می کنند
احترام بگذار ،


اما عاشق کسانی باش که
وقتی به آنها نیاز داری
تمام مشغله شان را فراموش می کنند
تا تو را به آرامش برسانند