حال خوب را که

نمی‌شود نگه داشت!

اما باور کن

خاطراتش را می‌شود

هزار بار بوسید...