ماییم مست و سرگران...

فارغ زِ کارِ دیگرانعالم اگر بر هم رَوَد

عشق تو را بادا بقا