🍂☕️ امروز

پا روی پا بیندازید

قهوه تان را بنوشید

به موزیک‌های آرام گوش کنید

کتاب بخوانید

و عاشق باشید❤️🌹🍂غمتان نباشد

قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیفتد.

همه چیز خوب است.

هیچ روزنه‌ای برای نگرانی نيست.

و زمین سیاره‌ی آرام و دنج است😍✌🏽