گاهی اوقات صحبت کردن با دیوارها،


بافایده تر از صحبت کردن با برخی افراد است!