پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم:

✍هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.

✍ کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد

✍مردم باطن خوب را دوست ندارند
ظاهر خوب را دوست دارند

✍مردم به پول احترام می گذارند
نه به شخصیت

✍از شخصی که بیشترین
عشق و علاقه رو بهش داری
بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد