ایمان همه چیز را محکم می کند

امید همه چیز را ردیف می کند
عشق همه چیز را زیبا می کند
امیدوارم هر سه را
درهمه احوال زندگی داشته باشید.