محمدرضا شجریان » رندان مست
دانلود موزیک


ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار از او
من کس نمی دانم جز او