دل طاقت حیرانی دیدار ندارد
آیینه ما جوهر این کار ندارد

یک ذره وفا را به دوعالم نفروشیم
هرچند درین عهد خریدار ندارد