زندگی کن
و لبخند بزن، به خاطر کسایی که
از نَفَسَت آرامش می‌گیرند،
وبه امّیدت زنده هستند وبا یادت خاطره می‌سازند..