"اعتماد"
مانند یک کاغذ است،
وقتی مچاله شد،
دیگر به حالت اولش
نمی تواند برگردد...!