روزگار عجیبی شده است؛
حتی وقتی می‌خندیم
منظورمان چیز دیگریست،
وقتی همه چیز خوب است
می‌ترسیم،
ما به لنگیدن یک جای کار
عادت کرده‌ایم!