عشق اول رومئو، ژولیت نبود

روزالین بود

رومئو تو یه مهمونی روزالین رو دید و

عاشقش شد

ولی عشقش یه طرفه بود و

خیلی رنج میکشید

برایِ همین وقتی ژولیت رو دید عاشقش شد،

روزالین فراموش شد...

همه مردم دنیا رومئو و ژولیت رو میشناسن،

ولی کسی نمیدونه روزالین کی بود

روزالین عشق اولی بود که فراموش شد...

ولی تو بگو رومئو؛

چرا عشق اینقدر بی ارزشه؟

چرا اینقدر ساده عوض میشه؟