میخواهم تو را از ناحیه‌ی گلو ببوسم

درست از جایی که سالها

به کسی نگفته " دوستت دارم " ...