بابا لنگ دراز عزیزم!بعضی آدم‌ها را نميشود داشت...

فقط ميشود يک جور خاصی دوستشان داشت... بعضی آدم‌ها اصلا برای اين نيستند که برای تو باشند يا تو برای آن‌ها!

اصلا به آخرش فکر نميکنی، آن‌ها برای اينند که دوستشان بداری! آن هم نه دوست داشتن معمولی، نه حتی عشق، يک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نيست...

اين آدم‌ها حتی وقتی که ديگر نيستند هم در کنج دلت تا ابد يه جور خاص دوست داشته خواهند شد...