توو هر جایی که میشه آرزو کرد

تو اولین و آخرین دعایی...