قربان مردمک های سرگردان چشم هایت بروم
قربان غم و شادی ات بروم
توچه هستی که جز در تو
ارام نمی گیرم.