‏من عاشق رقص واژه‌هام وقتی کنار هم قرار می‌گیرن تا یه متنی بشن برای خلق یک اثر در وصف خوبی‌های تو