وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد
نگو: چرا من !!
بگو: نشونت میدم