من همیشه که به تو فکر نمیکنم؛

مثلا هر وقت کتاب میخوانم،

بعد هی یک بند را نمیفهمم

و از اول میخوانم یعنی دارم

به تو فکر میکنم...

یا وقت هایی که غذا شور میشود،

یا مثلا آخرِ یک مسیر میفهمم که اشتباه آمده ام!

همیشگی که نیست...

فوقِ فوق اش روزی بیست و پنج ساعت!