واحد زمانیِ زندگیِ من:

نفس کشیدن

بر حسب بودن در کنارِ توِ