‌مگر نمیگویی که

هر آدمی یک‌بار عاشق میشود؟!

پس چرا هر صبح که

چشم‌هایت را باز میکنی

دل میبازم باز؟!