🌹🍂هفت راز خوشبختی انسان در اين استمتنفر نباش

عصبانی نشو

ساده زندگی کن

کم توقع باش

همیشه لبخند بزن

زیاد ببخش

و یک دوست و همراه خوب داشته باش🍃زندگى تون پر از خوشبختى🍁🍂