و سر دردهايى كه هر شب

جاىِ خالىِ بوسه ات را

بهانه ميكنند!