آدم چطور می تواند
پشت دری که قفل نیست
این قدر زندانی مانده باشد