هوشیار و شاهد زندگی خود باش!
هیچ چیز را در خود سرکوب نکن!
و بگذار هرچه می‌خواهد اتفاق بیفتد!
برای خلاص شدن،
از شر چیزهای ناخوشایند،
فقط ناظر باش،
بی آنکه قضاوت کنی!