یادی کنیم
از اونایی که مارو
همینجوری که هستیم
دوست دارند
وگرنه
بهتر از ما رو که
همه دوست دارند!