واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشند
امارویای زیبامیتواند
مرحمی برزخم های جامانده برلطافت واحساست باشد🌼🍃

تردیدنکن که نقطه ی آغازهرموفقیتی، رویاپردازی یک انسان بوده است🌼🍃