با تمام فقر،
هرگز محبت را گدایی مکن!🍃🌼

و با تمام ثروت،
هرگز عشق را خریداری نکن...🌼🍃