ميگردى بين مخاطب هايى كه،

تمامِ هفته را كنارشان گذراندى...

ميگردى بين تمامِ آنهايى كه،

كِيفَت كنارشان كوك است...

ميگردى بين صميمى ترين ها

با معرفت ترين ها...

تا پيدا كنى يك نفر را؛

كه جمعه ات را

غروبِ جمعه ات را

برايت بسازد

برايت شيرين بسازد...

نيست!

نه اين هفته

تا آخرِعمرت هم بگردى،

پيدا نمى شود

جمعه يار ميخواهد...

غروبِ جمعه يار ميخواهد...

يار اگر نباشد،

تمامِ دلتنگى ها

تمامِ خستگى ها

تمامِ نا اميدى هاى هفته ات،

بغض ميشود در گلويت و،

نميتركد كه نميتركد