اگر از کمندِ عشقت بروم ، کجا گریزم ؟!که خلاص ، بی تو ؛ بند است ،

و حیات ، بی تو ؛ زندان ...