اگر قصد رفتن دارید؛ به بدترین شکل ممکن دلش رابشکنید و بروید .

شاید برنجد؛

درد بکشد؛

گریه کند؛

اما دیگر دلتنگتان نمیشود .

باور کنید دلتنگی

ازهر درد بی درمانِ دیگری بدتر است!