برخی آدم ها به یک دلیل
از مسیر زندگی ما میگذرند
تا به ما درس هایی بیاموزند ؛

که اگر میماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم.