زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه
همیشه کاری هست که بشه انجام داد و
خوشحال بود.
گاهی لازمه یه آرزوهایی رو خاک کنی
تا بجاش جوانه ی آرامش دروجودت سبز بشه.🍃