در جستجوی یک فرد خاص نباشیم...

وقتی در جستجوی فردی خاص هستیم بسیاری از آدم‌ها را نمی‌بینیم.

حتی به سمت یک صحبت ساده با آنها هم حرکت نمی‌کنیم.

در جستجو بودن،

یعنی به نوعی قضاوت کردنِ آدم‌ها،

حتی قبل از فرصت سلام و احوال‌پرسی کردن...

جستجو کردن یعنی ما فقط به افرادی اجازه می‌دهیم به دنیایمان نزدیک شوند که شبیه به تصویر ذهنیمان هستند و همین تصویر ما را از کامل حس کردن زندگی دور می‌کند.

در اتفاقات، محیط‌ها و موقعیت‌های جدید قرار بگیرید و سعی کنید با آدم‌ها جهان مشترکی پیدا کنید اما در جستجوی یافتنِ فردی خاص نباشید.

حضور داشتن در اتفاقات، بزرگ‌ترین راهنمای ما برای وصل شدن به آدم‌های جدید، جهان‌های جدید و موقعیت‌های جدید‌تر است.