احتیاط باید کرد؛

همه چیز کهنه میشود

و اگر کمی کوتاهی کنیم...

عشق نیز...

بهانه ها،

جای حس عاشقانه را

خوب میگیرند...