🌹🍂شکرگزاری را در اولویت

همه کارهایتان قرار دهید.اول از همه بابت اینکه زنده هستید

خدا را شکر کنید🙏🏻اگر بابت موارد مثبت زندگی شکرگزار باشید

آنها چند برابر مى شوند😍هر چه بیشتر شکرگزار باشید

نعمت ها افزون تر میشوند

و وقایع و موقعیت های ناخوشایند

سريع تر از زندگی تان محو می‌شوند✌🏽😘