می‌خواهم طُلوع کنم ،

جایی میان شرقِ چَشمانت ؛

تو نگاهم کُنی

مَن صُبح می‌شَوم ...!