اینکه هر وقت

خودم را در آینه می‌بینم ؛

یاد تو می‌افتم ،

یعنی چقدر عاشق توام ؟!کجای تنم دنبالت بگردم

که نباشی ؟!