هیچ آدمی دوست نداره

نفر دوم باشه!

اگه هم میبینی گاهی

بعضی آدما با دوم بودن کنار میان

بدون حتما خیلی خیلی مهم بوده واسشون که فقط باشن!

حتی دوم!!