🍁لطفا زندگی را زندگی کنید

جوانی ڪُنیــد.جلویِ آینه با خودتان حرف بزنید☺️

بلند بخندید و بِچَـرخید.

خودتان را بغل ڪنید.🌹🍂 بیهوده غُصه نخوريد

چون این لحظه ها

هیچ‌ جوره بر نمیگردند.

خودتان

به خودتان خوشبختی را هدیه ڪنيد.

🍃🍂🍁🍁🍂🍃