در زندگی از چیزهای کوچک هم لذت ببرید چون ممکن است یکروز برگردید و به عقب نگاه کنید و بفهمید انها شادی های بزرگی بودند..