به تو فکر کردم
دوباره . دوباره
به تو فکر کردن
عجب حالی داره