زمانى كه بتوانى آن چه را كه هست
آن چنان كه هست ببینى

نه آن چنان كه باید باشد
تنها آن زمان است كه بیدار شده اى

آنگاه هر كجا كه بروى بهشت است...❤️